Wat met het opgepompt water van bouwwerven

Wat met het opgepompt water van bouwwerven?

Een bronbemaling is het tijdelijk verlagen van de grondwaterstand op de bouwwerf zodat ondergrondse constructies ‘in den droge’ kunnen gebouwd worden. Dit gebeurt door middel van een pomp die het grondwater wegzuigt uit verschillende putten.

Dit grondwater moet vervolgens afgevoerd worden. Gezien de droogte van de afgelopen jaren is het belangrijk om voorzichtig om te springen met bronbemalingen. Meer info vind je hier.

Wat de droogzuigingen betreft hanteert ons Heistse bestuur een gefundeerd stappenplan.

“In eerste instantie bekijken we of retourbemaling niet kan (terug in de grond). In de praktijk blijkt dit niet evident. Daarna bekijken we of er infiltratiemogelijkheden zijn op eigen terrein of in de buurt. Als dat mogelijk is, leggen we op om te lozen via infiltratie. Dat kan dan bijvoorbeeld ook een waterloop zijn waarin geloosd wordt. Als het echt niet anders kan – bij afwezigheid van infiltratiemogelijkheden – staan we toe dat er geloosd wordt in de huisaansluitputjes (RWA of regenwaterafvoer), dewelke soms ook aansluiten op een nabijgelegen waterloop. Pas in laatste instantie mag er in het riool geloosd worden. Dat gebeurt vooral in dichtbebouwde omgevingen.

In tijden van droogte worden er extra voorwaarden opgelegd i.v.m. hergebruik van het bemalingswater. In de meeste gevallen leggen we dan op dat er een buffervat dient geplaatst te worden aan de afvoer van de bemaling, waar omwonenden water kunnen aftappen voor nuttig hergebruik. Dit water is echter slechts beperkt in de gebruiksmogelijkheden door de vaak grote concentraties aan ijzerhoudende mineralen. Het water kan o.m. gebruikt worden voor het bewateren van planten. Het is absoluut géén drinkbaar water!”